Investment Committee

Kayrat Torshayevich Aybatyrov

Chairman of Investment Committee of «Ertis» SEC» NC» JSC, Financial Director of «Ertis» SEC» NC» JSC

Darkhan Adylbekovich Aldazharov

Deputy Chairman of Investment Committee of «Ertis» SEC» NC» JSC, Director of Investment Department of «Ertis» SEC» NC» JSC

Natalya Vladimirovna Babicheva

Member of Investment Committee of «Ertis» SEC» NC» JSC, Head of Business-Project Department of «Ertis» SEC» NC» JSC

Marat Amantay

 Member of Investment Committee of «Ertis» SEC» NC» JSC, Director of Personnel and Legal Department of «Ertis» SEC» NC» JSC

Asset Kuspekovich Matayev

 Member of Investment Committee of «Ertis» SEC» NC» JSC, Director of Subsoil Management Department of «Ertis» SEC» NC» JSC